Regulamin Serwisu Internetowego Smile-Swim

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora pod adresem https://smile-swim.pl. Administratorem jest Marcin Marciniak, ul. Krańcowa 10/13,
02-493 Warszawa. Zarejestrowany pod numerem NIP: 5342393175, Regon: 146740620.

Kontakt z Administratorem można uzyskać: – pod numerami telefonu: 600 467 819 koszt połączenia za według standardowego cennik operatora.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator – Marcin Marciniak, ul. Krańcowa 10/13, 02-493 Warszawa. Zarejestrowany pod numerem NIP: 5342393175, Regon: 146740620.
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://smile-swim.pl.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
 5. Użytkownikosoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

§ 2 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami, rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer,
  2. dostęp do Internetu,
  3. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.

§ 3 Zakres świadczonych usług

 1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do treści (informacje, opinie, zdjęcia) zamieszczanych w Serwisie, oraz zamieszczania swoich opinii i komentarzy.
 2. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.
 3. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu zamieszczenia opinii lub komentarza Użytkownik obowiązkowo musi poddać swoje Imię lub Nick, adres e-mail oraz treść komentarza.

§ 4 Zastrzeżenia prawne

 1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.
 6. Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora i jedynie we wskazanym zakresie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Dostęp do Regulaminu jest powszechny oraz nieodpłatny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z 05.11.2015r.