Regulamin Stowarzyszenia Smile-Swim

1.Postanowienia ogólne

1.1 Stowarzyszenie SMILE-SWIM z siedzibą Łokuciewskiego 4/109 01-470 NIP: 522-319-79-90 REGON: 388113315 Warszawa jest organizatorem nauki pływania

1.2 Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2 / 3 / 5 osobowych.

1.3 Wypełnienie formularza wyraża jednocześnie chęć i prośbę o przyjęcie mojego dziecka do stowarzyszenia smile-swim i zobowiązuje uczestnika oraz opiekunów do przestrzegania regulaminu smile-swim oraz regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

1.4 Zapisanie uczestnika na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Zapisy i rezerwacja miejsca.

2.1 Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun dziecka.

2.2 Rodzice lub opiekunowie deklarują, że ich dzieci uczestniczące na zajęcia są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

2.3 Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną a finalizacją zapisów jest uzupełnienie elektronicznego formularza, którego akceptacja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu smile-swim.

2.4 Do wejścia na zajęcia upoważnia karnet wstępu smile-swim OSiR Włochy lub słowne hasło „smile-swim” na innych obiektach.

2.5 Po dwóch pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony. Aby nie płacić za kolejną lekcję, trzeba powiadomić niezwłocznie po drugiej lekcji, że nie będzie już kontynuacji. Wtedy oficjalnie następuje rozwiązanie umowy i usunięcie dziecka z listy członków stowarzyszenia.

 1. Płatności

3.1 Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu składki członkowskiej w cyklu miesięcznym do dnia 10-tego bieżącego miesiąca.

3.2 Opłatę należy uiścić przelewem na numer konta podany w trakcie zapisów.

3.3. Zaleganie z opłatą może skutkować usunięciem uczestnika z listy członków.

 1. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1 W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych basenu ( awaria )  szkoła pływania smile-swim może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości lub w przypadku braku dodatkowego terminu zwrócić należność za niedobytą lekcję.

4.2 Stowarzyszenie smile-swim nie zwraca skłądki za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.

4.3 Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 2 zajęć kursu semestralnego po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora drogą mailową na adres biuro@smile-swim.pl do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności uczestnika do odbycia zajęć.

4.4 Termin odrabianych zajęć ustala organizator drogą mailową po konsultacji z uczestnikiem/opiekunem prawnym.

4.5 Każda nieobecność, którą uczestnik chciałby odrobić, musi być zgłoszona, po przez wysłanie e-maila. Nie umawiamy się na odrabianie zajęć słownie. Nie gwarantujemy również, że każdą nieobecność uda się odrobić w terminie dogodnym dla klienta, ponieważ zajęcia trzeba odrabiać w grupie o odpowiednim poziomie. Nie przyjście na dodatkowy umówiony termin zajęć, traktowane jest jako odrobienie.

5 Rezygnacja

5.1 Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu wstąpił do stowarzyszenia, przysługuje prawo do wystąpienia ze stowarzyszenia z zachowaniem okresu 14 dni na powiadomienia, które musi być w formie pisemnej ( mailowej ).

6 Postanowienia organizacyjne

6.1 W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalne jest prowadzenia zajęć przez innego instruktora naszego stowarzyszenia i w zastępstwie lub jednorazowe odwołanie zajęć za które nie będzie pobierana opłata.

6.2 Stowarzyszenie smile-swim zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć członków w przypadku konieczności dostosowania poziomu uczestnika do grupy pływającej lub nie zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób do danej grupy.

6.3 Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor oraz ratownik pełniący dyżur. Po ukończonych zajęciach dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

6.4 Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi.

6.5 Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni oraz rzeczy pozostawione obok basenu – na płycie pływalni na czas trwania zajęć.

7. Polityka Prywatności

7.1 . Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” wypełniając formularz elektroniczny w trakcie zapisów wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa oraz na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć, a także w celach marketingowych na stronie www.smile-swim.pl oraz fanpage’u Smile-swim, w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. z 2016 r., poz. 922.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z regulaminu, którego przedmiotem są usługi świadczone przez smile-swim jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez smile-swim będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby smile-swim polskie sądy powszechne.

8.2 Smile-swim jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez smile-swim. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.

8.3 Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania stowarzyszenia. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia.

 

 1. RODO

9.1 Akceptacja regulaminu jest również zaświadczeniem, że klient zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą „RODO”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez stowarzyszenie „smile-swim” jest zarząd stowarzyszenia.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania stowarzyszenia, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z właścicielem firmy za pomocą adresu biuro@smile-swim.pl
 3. Administrator danych osobowych – smile-swim – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a) prawidłowej realizacji zajęć, a także w celach marketingowych „smile-swim”
 6. b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby zatrudnione w firmie Marcin Marciniak
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia
  a) prawo dostępudo danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania)danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)     prawo do żądania usunięciadanych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)     prawo do żądania ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)     prawo do przenoszeniadanych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  -przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  -przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f)      prawo sprzeciwuwobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w stowarzyszeniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.